Projekt je financirala Europska unija u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

Sadržaj materijala je isključiva odgovornost Pobis d.o.o.

Više informacija o projektu na www.huhr-cbc.com

Obavijest o nabavi

9.8.2021., Koprivnica

U sklopu Interreg V-A Hungary-Croatia 2014-2020. projekta objavljujemo obavijest o nabavi.
Predmet nabave je nabava „skiving“ mašine za pripremu spoja na brusnim trakama s dodatkom za prešanje uskih i širokih traka.

Više informacija u priloženim dokumentima:

Dokumentacija o nabavi
Tehničke specifikacije
Ponudbeni list
Odluka o odabiru